ईसेवा ११ औँ वर्षमा, एक करोड उपभोक्ता लाभान्वित

माघ १४, २०७६ मा प्रकाशित
Published at 2020-01-28

5643 views

नुवाकोट । एक दशक अगाडी सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘इसेवा’ ११ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको इसेवा एक दशकको अवधिमा मुलुकका हरेक स्थानमा पुग्न सफल भएको हो  । 

मोबाईल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवा नेपालका हरेक नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडासम्म पुगेर क्यासलेस अर्थतन्त्रका निर्माण गर्ने सरकारको अभियानमा ठुलो योगदान दिन सफल भएको छ।

एक दशकको अवधीमा इसेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या करिब ३० लाख पुगेको छ। यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड जनसंख्याले इसेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन्।

हाल इसेवाका देशभर करिब ८० हजार एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् ।हालसम्म इसेवाको मोबाईल एप्स् डाउनलोड गर्नेको संख्या पनि करिब २० लाख पुगिसकेका छन्।


दशवर्ष पुरा भइ एघारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले यो एक दशक निकै उत्साहजनक रहेको र आगामी दिनमा आम जनजीवनलाई सहज बनाउने खालका विभिन्न सेवा थप गर्दै जाने बताए।

इसेवाबाट मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका दुई हजार भन्दा बढी सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

इसेवामा हाल ४९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन्। यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ।

इसेवा ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सूचना तथा सञ्चार शाखा, इसेवा फोन पे प्रा.लि.हात्तीसार काठमाडौले जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ । 

ldlt M @)&^÷!)÷[email protected]

 

k|]; lj1KtL

 

O;]jf !! cf}F jif{df k|j]z, o:tf] /Xof] ;+3if{ / ;kmntfsf] Ps bzs

 

O;]jfdf vftf vf]Ng]sf] ;+Vof sl/a #) nfv,  Ps s/f]8 eGbf a9Ln] lnG5g O;]jfsf ;]jf

 

Sof;n]; cy{tGqsf] kl/sNkgf ub}{ Ps bzs cuf8L ;~rfngdf cfPsf] g]kfnsf] klxnf] e'QmfgL ;]jf k|bfos …O;]jfÚ !! cf}F jif{df k|j]z u/]sf] 5 . ;g @))( df a]6f eh{g l/lnh u/L @)!) hgj/L @% af6 ;]jf ;'? u/]sf] O;]jf Ps bzssf] cjlwdf d'n'ssf x/]s :yfgdf k'Ug ;kmn ePsf] 5 . df]afO{n tyf OG6/g]6sf] dfWodaf6 e'QmfgL ug{ ;lsg] ;]jf lbPsf] O;]jf g]kfnsf x/]s gu/kflnsf, ufpFkflnsf tyf j8f;Dd k'Uf]/ Sof;n]; cy{tGqsf lgdf{0f ug]{ ;/sf/sf] cleofgdf 7'nf] of]ubfg lbg ;kmn ePsf] 5 .

Ps bzssf] cjwLdf O;]jfdf k|ToIf ¿kdf vftf vf]Ng]sf] ;+Vof sl/a #) nfv k'u]sf] 5 . o;}u/L ck|ToIf ¿kdf sl/a Ps s/f]8 hg;+Vofn] O;]jfdfkm{t ;]jf lnO/x]sf 5g . xfn O;]jfsf b]ze/ sl/a *) xhf/ Ph]G6 -O;]jf hf]g tyf kf]OG6_ /x]sf 5g . xfn;Dd O;]jfsf] df]afO{n PK; 8fpgnf]8 ug]{sf] ;+Vof klg sl/a @) nfv k'lu;s]sf 5g .

bzjif{ k'/f eO P3f/f}F jif{df k|j]z u/]sf] pknIodf O;]jfsf k|d'v sfo{sf/L clws[t ;'ef; ;fksf]6fn] eGg'eof] …of] Ps bzs xfd|f nflu lgs} pT;fxhgs /Xof] . s'/fsfgLsf nflu dfq l;ldt ePsf] df]afO{nnfO{ xfdLn] ljQLo sf/f]af/ ug{;Sg] agfpg ;kmn ePsf 5f}F . cfufdL lbgdf klg xfdLn] cfd hghLjgnfO{ ;xh agfpg] vfnsf ljleGg ;]jf yk ub}{ hfg]5f}F Ú.

O;]jfn] g]kfnsf ;'ljwf ;DkGg If]qb]lv ljs6 j:tLx?df w]/} lsl;dsf ;xhtf NofPsf] 5 . cfd dflg;n] nfOg a:g'k/]df ;a}eGbf klxn] O;]jfnfO{ ;Demg yfn]sf 5g . cfufdL lbgdf x/]s g]kfnLsf] kx'Frdf k'of{pg] u/L cufl8 a9g] / yk ;]jfx? lj:tf/ ub}{ nlug] sDkgLsf] of]hgf /x]sf] 5 .

O;]jfaf6 df]afO{n, 6]lnkmf]g, OG6/g]6, lah'nL tyf vfg]kfgLsf] dxz'n e'QmfgL, l/rfh{, xjfOhxfh, a;sf] l6s6, :s'n sn]hsf] z'Ns nufotsf b'O{ xhf/ eGbf a9L ;]jfx¿sf] z'Ns e'QmfgL ug{ ;lsG5 . O;]jfdf xfn $( j6f a}+s tyf ljQLo ;+:yf ;b:o /x]sf 5g . oL a}+saf6 O;]jfdf ;xh} /sd hDdf ug{ tyf O;]jfaf6 a}+s vftfdf /sd k7fpg ;lsG5 .

 

o:tf] 5 O;]jfsf] bzjif]{ ;+3if{ / ;kmntfsf] ptf/r9fj

;g @))( df a]6f eh{g NofpFbf O;]jf 8]S;6k sDo'6/ af6 dfq rnfpg ldNYof] . ;'¿df ahf/df l/rfh{sf8{ ;xh} gkfOg] cj:yf lyof] eg] g]kfn 6]lnsd klg On]S6«f]lgS; l/rfh{df uO;s]sf] lyPg . O;]jfn] 6]lnsddf uP/ l/rfh{ sf8{ NofO lkg gDa/ xftn] sf]6ofP/ cfkmgf] l;:6ddf /fv]/ l/rfh{ a]Rg] ub{Yof] . To;kl5 g]kfn 6]lnsdn] On]S6«f]lgS; l/rfh{ l;:6d agfPkl5 dfq On]S6«f]lgS; kLg pknAw u/fpg yfn]sf] xf] . ;'¿df l/rfh{ sf8{ 3f]6]/ l;:6dddf kLg /fVgsf nflu klg bh{gf} sd{rf/L /fVg'k/]sf] lyof] . t/ clxn] cTofw'lgs k|ljlwn] l/on6fOdd} 6kck tyf lan e'QmfgL ug{ ;lsG5 .

 

 O;]jfsf] klxnf] cflwsfl/s dr]{G6 a'4 Po/ xf] . clxn] a'4 Po/ nufot cGo ;a} Po/nfOG;sf] l6s6 O;]jfdfkm{t lng ;lsG5 . x/]s lbg xhf/f}F hgfn] O;]jfdfkm{t Po/nfOG; l6s6 lnP/ cfkmgf] uGtJodf k'Ug] ub{5g .

;g @)!) df cflwsfl/s ¿kdf ;]jf ;'¿ u/]sf] u/]sf] O;]jf ;g @)[email protected] ;Dd Pkmjfg ;km6sf] Pp6f k|f]8S6 /x]sf] lyof] . @)[email protected] df 5'§} sDkgLsf ¿kdf :yfkgf eP/ ;]jf lbFb} cfPsf] 5 . olta]nf O;]jfsf] a|f08 sn/ lgnf] af6 kl/jt{g u/L xl/of] agfOPsf] lyof] . @)!# af6 Ph]G6 df]8ndf uPsf] O;]jfsf @)!$ df % xhf/ Ph]G6 / Ps nfv u|fxs k'u]sf lyP . cfhsf] lbgdf O;]jfdf dr]{G6sf] ;+Vof *) xhf/ k'lu;]sf] 5 . @)!& df O;]jfn] df]afO{n PKnLs]zgdfkm{t OG6/g]6 / P;PdP; b'a} eh{{gaf6 O;]jfsf ;]jf lng ;lsg] k|0ffnLsf] ljsf; uof]{ . @)!^ df g]kfn /fi6«a}+sn] e'QmfgL ;]jfnfO{ lgodg ug]{ gLlt lnP;Fu} O;]jfn] g]kfn /fi6«a}+sdf Ohfhtsf nflu lgj]bg lbPsf lyof] . @)!& df O;]jfn] g]kfn /fi6« a}+saf6 nfO;]G; k|fKt u/]sf] lyof] .

O;]jfn] ljleGGf ;fdflhs pQ/bfoLTjsf sfo{qmd klg ub}{ cfPsf] 5 . sDkgLn] xfn;Dd ljleGg ljBfnonfO{ l8lh6n agfpg] pb]Zon] sl/a % ;o j6f sDKo'6/ ljt/0f ul/;s]sf] 5 eg] OnfOa|]/L :yfkgf, lgz'Ns ¿kdf cTofw'lgs lsl;dsf  z}lIfs ;km6j]o/ ;d]t ljt/0f u/]sf] 5 . o:t} g]kfnsf] v]n If]qsf] ljsf;sf nflu ljleGg lsl;dsf ;xof]u, v]n tyf v]nf8L k|fof]hg tyf cGo ljleGg ;fdflhs ultljlw ub}{ cfPsf] 5 .

tLghgf o'jfsf] kl/sNkgfaf6 ;'¿ ePsf] Pkmjfg;km6 sDkgL cGt/ut O;]jf;Fu} sl/a Ps bh{g sDkgL ;~rfngdf 5g . o; u'|kn] clxn] Psxhf/ eGbf al9 bIf hgzlQmnfO{  /f]huf/L k|bfg ug{ ;kmn ePsf] 5 . O;]jfn] xfn;Dd blIf0f PzLofnL v]ns'b ;fu, PGkmfsf ljleGg km'6an Dofr tyf lqms]6sf 7'nf v]nx¿sf] l6s6 ljqmL tyf Joj:yfkg ;kmn ¿kdf ul/;s]sf] 5 .

 

 

;"rgf tyf ;~rf/ zfvf

O;]jf kmf]g k] k|f=ln=

xfQL;f/ sf7df8f} .प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

TopNepalNews copyright © 2021 News. All Rights Reserved. Website by Muncha Developers.